در صورت داشتن بریس، از چه نوع خمیر دندانی باید استفاده کنم؟ -min

در صورت داشتن بریس، از چه نوع خمیر دندانی باید استفاده کرد؟