آیا آفت فقط روی لب‌ها ایجاد می‌شود

آیا آفت فقط روی لب‌ها ایجاد می‌شود