به آرامی ‌نخ دندان بکشید -min

به آرامی کشیدن ‌نخ دندان برای درمان حساسیت دندان