از مسواک نرم استفاده کنید -min

استفاده مسواک نرم برای درمان حساسیت دندان