چگونه می‌توان از بروز حساسیت دندان جلوگیری کرد؟

چگونه می‌توان از بروز حساسیت دندان جلوگیری کرد؟