حساسیت دندانی به چند صورت نمود می‌یابد؟

حساسیت دندانی به چند صورت نمود می‌یابد؟