آیا مواد ضدعفونی کننده مسواک واقعاً کار می‌کنند؟-min

آیا مواد ضدعفونی کننده مسواک واقعاً کار می‌کنند؟