قبل از درمان به چه مواردی باید فکر کنید؟

قبل از درمان به چه مواردی باید فکر کنید؟